Ålderman / majstämma

  Det gamla systemet med majstämma och byålderman används fortfarande i byn. Stämman beslutar i ärenden som rör gemensamma angelägenheter som samfälligheter på både land och vatten. T.ex. dammar, fiske, vissa vägar och lite skog. Även byns badplats behandlas här.

 Ålderman för kommande år är Göran Vidmark tel. 070-333 08 97 med Åke Karlsson och Stig Karlsson som medhjälpare.

Bilden tagen i samband med majstämma hos Gustav och Wendla Karlsson, stående t.v. om björken. Björken står fortfarande kvar vid huset hos Åke Karlsson.

Majstämmoprotokoll

Protokoll  vid Majstämma i Granbergsträsk 20240505

Närvarnde: Göran vidmark, Lennart Grönlund, Torbjörn Reite, Kurt-Göran Karlsson, Stig Karlsson, Åke Karlsson & Therese Vidmark


#1 Mötet öppnas och Åke hälsar alla välkomna.

#2 Kallelse till mötet

Kallelse till mötet har skett genom anslag på byns anslagstavla och med lappar i byns brevlådor samt på Granbergsträsks hemsida.

Mötet godkänner kallelsen.

#3 Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

#4 Val av mötesfunktionärer

Åke Karlsson valdes som ordförande. Therese vidmark som sekreterare. Som protokolljusterare valdes Göran Vidmark.


#5 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästese upp och godkändes.

#6 Kassarapport och revisionsberättelse.

Kassarapport och revisionsberättelse lästes upp och godkändes.


#7 Ansvarsfrihet för byaåldermannen

Byaåldermannen Göran Vidmark beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

#8 Val av byaålderman för kommande år

Göran Vidmark valdes som byaålderman, tillsammans med Stig Karlsson och Åke Karlsson som medhjälpare, för kommande år.

#9 Val av revisorer

Lennart Grönlund och Kurt-Göran Karlsson valdes som revisorer för kommande år.

#10 Val av badplatskommitte´

Isabell Vidmark, Göran Vidmark och Åke Karlsson valdes som badplatskommitte´.

#11 Val av dammvakter

Torbjörn Reithe valdes som dammvakt i Granbergsträsket. Stig Karlsson och Kurt-Göran Karlsson valdes som dammvakter i Fädboträsket.

#12 Vägfrågor


-Bron över Perdika. Åke föreslår att vi ska hugga några stora granar på samfälld mark och använda som material till att laga bron. Åke tar på sig att undersöka det.


-Bönhusvägen dålig, eventuellt grusa i sommar, vägen undersöks när det blivit barmark.


-Eventuellt grusa mer på Kvarnlidenvägen till hösten.


-Vägsladden som byn har, kan man hyra för 100 kr om man vill sladda privat väg.


-Vägbommen som ligger vid Fäbodträskvägen ska tas till Kvarnlidenvägen.


#13 Fiske

Fiskeavgiften oförändrad, gratis fiske.

#14 Bönhuset


Vindskivbrädorna ska målas och sättas upp i år, bönhuset blir då klart utvändigt, skylift lånas.

#15 Samfälld mark

Vi har sålt en bit samfälldmark till Oskar Johansson.

#16 Järnskrot


Platsen för järnskrot är klar och blev väldigt bra, eventuellt skicka järnskrot till hösten.


Stig berättar att Britt-Marie har ett gammalt tröskverk som byamännen rår om stående hos sig, som hon vill bli av med. Göran tar på sig att kolla upp det.

#17 Övriga frågor


Byaskyltarna, dom nya skyltarna till byn är på gång.


#18 Mötet avslutas


Ordförande avslutar mötet och det serveras fika till självkostnadspris.

Vid protokollet


________________________________

Therese VidmarkJusteringsmän


________________________________

Göran VIdmark