Ålderman / majstämma

  Det gamla systemet med majstämma och byålderman används fortfarande i byn. Stämman beslutar i ärenden som rör gemensamma angelägenheter som samfälligheter på både land och vatten. T.ex. dammar, fiske, vissa vägar och lite skog. Även byns badplats behandlas här.

 Ålderman för kommande år är Göran Vidmark tel. 070-333 08 97 med Åke Karlsson och Stig Karlsson som medhjälpare.

Bilden tagen i samband med majstämma hos Gustav och Wendla Karlsson, stående t.v. om björken. Björken står fortfarande kvar vid huset hos Åke Karlsson.

Majstämmoprotokoll

Protokoll fört vid Majstämma i Granbergsträsk 20220508

Närvarande: Åke Karlsson, Elly Vikström, Johan Hållström, Torbjörn Reithe, Lennart Grönlund, Carita Grönlund, Jan Jonsson, Peter Lundberg, Kennet Johansson, Britt-Marie Brännström, Roger Brännström, Kurt-Göran Karlsson, Ingegerd Linderstedt, Monica Karlsson, Stig Karlsson, Inger Karlsson, Therese Vidmark.

§ 1 Mötets öppnande

Åke Karlsson hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Kallelse till mötet

Kallelse till mötet har skett genom anslag på byns anslagstavla och med lappar i byns brevlådor samt på Granbergsträsks hemsida. Mötet godkänner kallelsen.

§ 3 Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av mötesfunktionärer

Åke Karlsson valdes som ordförande. Monica Karlsson valdes som sekreterare.

Till justeringsmän valdes Lennart Grönlund jämte ordf. Åke Karlsson.

§ 5 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 6 Kassarapport och revisionsberättelse

Kassarapport föredrogs och revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 7 Ansvarsfrihet för byaålderman

Byaåldermannen Göran Vidmark beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8 Val av byaålderman för kommande år

Göran Vidmark valdes som byaålderman, tillsammans med Stig Karlsson och Åke Karlsson som medhjälpare, för kommande år.

§ 9 Val av revisorer

Till revisorer för kommande år valdes Peter Lundberg och Harry Karlsson.

§ 10 Val av badplatskommitte´

Göran Vidmark, Isak Vidmark och Åke Karlsson valdes som badplatskommitte´.

§ 11 Val av dammvakter

Torbjörn Reithe valdes som dammvakt i Granbergsträsket. Stig Karlsson och Kurt-Göran Karlsson valdes som dammvakter i Fädboträsket.

§ 12 Vägfrågor

Ingegerd Linderstedt tog upp frågan om skogsbilvägar som körs sönder.

Beslut togs om att bevaka de skogsbilvägar som byamännen ansvarar för, ifall de behöver stängas av under vår och höst för att ej bli sönderkörda.

Miljonvägen, Kvarnlidenvägen och Fädboträskvägens förlängning på byamännens mark klassas som frusen vinterväg beträffande timmertransporter.

§ 13 Fiske

Beslutades att fisket ska vara gratis på byamännens vatten.

§ 14 Båtplatser

Beslutades att iordningställa en gästbåtplats vid bönhuset för de som tillfälligt vill komma med sin båt. Stig Karlsson och Torbjörn Reithe ordnar detta.

§ 15 Samfälld mark

Beslut togs om att samfällighetenden väster om Kennet (ovanför sågen) i samband med ombildning av fastighet kan tas bort som samfälld. I samband med ansökan om detta får Oskar Johansson och Åke Karlsson i uppdrag att ansöka om att ta bort fler samfälligheter av ringa betydelse.

§ 16 Bankavgift 

Byagårdsföreningen och Byamännen har ett gemensamt bankkonto. Beslut togs om att kostnaden delas lika.  

§ 17 Kornbod

Byggnaden ovanför Lillemor och Jörgen Lindbergs hus tillhör markägaren som har full förfoganderätt enl. tidigare beslut.

§ 18 Järnskrot

Beslut togs om att innan skrotinsamling kan påbörjas måste Svea skog upplåta plats vid Gränlivägen. Åke Karlsson kontaktar Jonas Boström grävmaskinist, som hänvisar till vem vi ska kontakta i frågan. Innan allt är klart kommer Stig Karlsson att sätta upp skylt om att det t.s.v. ej är tillåtet att lämna järnskrot där.

§ 19 Övriga frågor

* Elly frågade om röjning vid sjöstränderna fortsätter. Åke säger att det är tanken.

* Beslut togs att Bönhusföreningen fr.o.m nu tillhör Byamännen.

* Beslutades att Torbjörn Reithe  kollar om inköp av båt till Fädboträsket till en maxsumma av 10.000:-

* Beslutades att akuta mindre ärenden under verksamhetsåret, ang. byamännens  angelägenheter, kan behandlas av åldermannen i samråd med valda medhjälpare.

* Beslutades att protokoll för Majstämman ska läggas ut på Granbergsträsks hemsida.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet. Fika serveras till självkostnadspris.

Vid protokollet

.................................

Monica Karlsson

Justeringsmän;

Lennart Grönlund           Åke Karlsson