...... Jakt ......Lerduvekastare

VVO har en lerduvekastare som finns att låna/boka hos Stig Karlsson tel. 0702230267  

Lerduvor och ammunition får man hålla själv.

Sammanfattningar från årmötesprotokollen fr.o.m. 1960 då Granbergsträsk JVO bildades, gjorda av Tomas Johansson.

Granbergsträsk JVO/VVO:s historia.

Vid ett välbesökt möte den 10 augusti 1960 bildades jaktvårdsområdet, Granbergsträsk JVO. I den nybildade styrelsen valdes Ragnar Wikström som ordförande, Per Karlsson som vice ordförande, Karl-Johan Rönnlund som sekreterare, Torsten Linderstedt som kassör och Erling Nilsson som kassörsuppleant. Till revisorer valdes Gustav Karlsson och Georg Granqvist.

Mötet beslöt att: Inom byn boende kan efter anhållan och prövning av styrelsen inväljas i området och få köpa jakträttsbevis. Pris för jakträttsbevis fastställdes till 12: -. I mån av tillgång och efter styrelsens godkännande kunde ett tilläggsbevis på en hare beviljas till pris av 3:-. Deltagare i årets älgjakt skall betala 10: - till kassören i anmälningsavgift. Till jakttillsyningsmän valdes Uno Sjölund och Eskil Bergström. Avgift för fälld älg beslöts till 120: -/vuxen och 50: -/ kalv. Hösten 1960 fälldes 1 älgtjur och 1 älgko under jakten.

Sjulbergets jaktvårdsområde, Jörn anordnade en älgskyttebana strax utanför Jörns samhälle. Älgskyttebanan övertogs av Jörns Jaktvårdskrets 1968. Vid årsmötet 1961 beslöts att bygga en älgskyttebana i Granbergsträsk också och att alla som avsåg att delta i älgjakten skulle skjuta godkänt för älgskyttemärket i brons. Jägmästare André lovade att Domänverket skulle gratis ställa lämplig plats till förfogande och att kronojägare Lundborg skulle utse platsen.

1962 beslöts fridlysa sjöfågel i Granbergsträsket och Granbergsträsk-bäcken. Och att jakt med drivande hund under älgjakten endast fick bedrivas på ett begränsat område runt byn. I styrelseberättelsen kan man också läsa att: ”Olovlig jakt har inte förekommit under året”. Älgskyttebanan var byggd och klar att använda

Vid årsmötet 1964 beslutades om total fridlysning av Ekorre.

Till årsmötet 1965 förelåg inbjudan om medlemskap till Jörns Jaktvårdskrets. Årsmötet beslöt att inte ansluta sig till kretsen då: ”Kretsen inte ansågs fylla något jaktligt ändamål”. Beslutet gällde för ett år i taget.

Under årsmötet 1967 diskuterades den svaga älgstammen. Ordförande Ragnar Wikström beklagade Västerbottens läns jaktvårdsförenings vacklande hållning i frågan. Han menade att deras rekommendationer om att spara ko med kalv har inget värde, då det som sparas på en sida av rågången kan skjutas på andra sidan.

Vid årsmötet 1968 beslöts att jakt med drivande eller skällande hund får inte förekomma under tiden 1/9 -9/9 samt under den tid älgjakt pågår. Förutom område gräns mot öster-väster-norr Kronopark Månghörningen. Gräns mot söder Granbergsträskbäcken – Yttersberg. Undantag för beslut är hundar som användes för älgjakten. Anselm Wahlberg och Bengt Grahn valdes att ta hand om skadat vilt i trafiken. Namn och telefon på dessa ska meddelas poliskontoret. Fråga om ett ombildande av jaktvårdsområdet diskuterads. Granbergsträsk Byamän har nu 53 % av marken inom jaktvårdsområdet. Resterande arealer tillhör Assi Domän och MODO.

Vid sammanträde 23 februari 1970 förlängdes Granbergsträsk JVO under 10 år, till 1980. Endast markägarna Sten och Waldemar Johansson var emot ombildandet. Enligt stadgarna erhåller delägare i jaktvårdområdet ett jakträttsbevis för högvilt för varje fullt 75-tal hektar mark. Erik Wickström väljs som ny kassör i styrelsen.

Per Karlsson valdes som jaktledare för älgjakten vid årsmötet 1971. Som ersättare valdes Paul Brännström. Jaktkortspriset höjdes till 25:-

Efter en del diskussioner vid årsmötet augusti 1972 beslöt man att ansluta jaktvårdsområdet till Jörns Jaktvårdskrets.

Evald Skoog valdes som vice älgjaktsledare vid årsmötet 1973. Mötet beslöt att inköpa en lerduvekastare och att lerduvor ska finnas till inköpspris hos kassören Erik Wickström. Jaktvårdsområdet hade fått en förfrågan om Granbergsträsk JVO var villiga att anordna en Jaktstig den 23 augusti. Länsjaktvårdare Evald Hällgren skulle ordna jaktstigen kostnadsfritt. Mötet enades om att avböja då det ansågs att aktiva medlemmar är så få att samtliga skulle uttas som kontrollanter.

För att avlasta kassören en del arbete, beslöts vid årsmötet 1974 att älgjaktsledaren ska förvalta markägarfonden som utbetalas vart 5:e år.

Torsten Linderstedt valdes som ny älgjaktsledare vid årsmötet 1976. Sten Johansson som tvångsanslutits till jaktvårdsområdet vid ombildandet, har besvärats sig övar att han inte kan friställa sin mark från området. Mötet beslutade att göra vad som går för att bistå i ärendet.

Per Karlsson valdes som ny ordförande vid årsmötet 1978. Ragnar Vikström som varit ordförande sedan 1960 lämnar styrelsen. Till älgjaktsledare väljs Arne Larsson med Paul Brännström som ersättare. Jakt på skogs- och sjöfågel får inte ske förrän efter älgjakten. Järpe och Ekorre är fridlysta.

Vid årsmötet 1979 väljs Roger Brännström som sekreterare. Han väljs också som ersättare för Arne Larsson som är älgjaktsledare. Årsmötet godkände jakträttsöverlåtelse från Ruben Aronsson till mågen Ingvar Olofsson. För att bringa ordning i föreningens post beslutades att all korrenspondens ska gå till ordförande Per Karlsson. Under året har kanadagäss satts ut i Fäbodträsket sedan föreningen fått bidrag till detta. En Viltvårdsfond skapades där varje jägare som löser jaktkort betalar 20: - till fonden. Under höstens älgjakt fällde Conny Wikberg en älgtjur med 16 taggar som vägde 356kg

Jaktvårdsområdet ombildades 1980-01-26 för tiden 10 år till. Stig Karlsson väljs som ny älgjaktsledare vid årsmötet. Roger Brännström är hans ersättare. Priset på älgjaktskort höjs till 20: -. Priset på Småviltskort höjs till 40: -. 12 kanadagäss sattes ut i Fäbodträsket. En gässling hade funnits död med bruten vinge vid Källtorps gård vid Örebro 1980-09-09.

Föreningen för skällande och stående fågelhundar begär att få utföra fågelhundsprov på jaktvårdsområdets marker mellan Småträskvägen och Kvarnlidvägen hösten 1982. Mötet beslöt att godkänna begäran.

1983 beslöts att 8 st. småviltskort kan säljas till marklösa jägare inom byn eller med anknytning till byn. Priset sattes till 150: -. Jörns jaktvårdskrets inplanterade 2 kullar gräsänder i Granbergsträsket. Älgjaktslaget fällde 34 älgar under jakten. 15 tjurar, 9 kor och 10 kalvar.

Hösten 1984 valdes Conny Wikberg som ersättare till älgjaktsledaren Stig Karlsson. Årsmötet beslöt att i byn fast boende skall få lösa småviltskort på samma villkor som markägare. Per Karlsson valdes att omhänderta fallvilt. Ewa Wickström arrenderar 75 ha av Evald Skoog för älgjakt.Hon blir den första kvinnan i älgjaktslaget. Följande jaktkortspriser bestämdes: Älgjaktskort 30: -, Småviltskort 60: -.

Årsmötet 1985 beslöt att betala skottpengar från Viltvårdsfonden enligt följande: Kråka, skata, Mås 5: -/st, Mink 25: -/st. Älgjaktsledare är Stig Karlsson med Conny Wikberg och Arne Larsson som ersättare.

Vid årsmötet 1986 beslöts att tillåta björnjakt inom jaktvårdsområdet. Jakten skall dock organiseras och ledas av älgjaktslaget

1989 väljs Harry Karlsson och Conny Wikberg som ersättare till älgjaktsledaren Stig Karlsson

Jaktvårdsområdet ombildades 1990 och antog nya stadgar. Älgjaktslaget fällde 8 tjurar, 3 kor och 11 kalvar

1991 arrenderar Bertil Pettersson jaktmark av Evald Skoog och deltar i älgjakten. Under sommaren byggde älgjägarna ett nytt slakteri uppe på ”Lia”. Stig Karlsson sköt en grävling uppe på Nymyrberget, på ståndskall under älgjakten 1991. Det är var nog den första grävling som skjutits i byn.

Vid årsmötet 1993 diskuterades Domänskogs prispolitik och om en ev. jaktbojkott på grund av deras prishöjningar. Ordförande fick uppdrag att kontakta Länsstyrelsen och anmärka på den stora förekomsten av strövren inom jaktvårdsområdet. Under älgjakten sköt Kennet Johansson en älgko som visade sig vara hela 18 år gammal

1995 valdes Stig Karlsson som ny sekreterare efter Roger Brännström som valdes 1979

Enligt årsmötesbeslut 1996 skulle s.k. marklösa jägare i byn inte kunna lösa jaktkort för småvilt på samma villkor som markägare, då detta beslut skulle strida mot stadgarna. Mötet gjordes också uppmärksamt att det stora antalet måsfåglar blivit en sanitär olägenhet vid byns badplats.

Vid årsmötet 1998 hölls en tyst minut för jaktkamraten Barry Nilsson som hastigt avlidit under våren.

Jan Jonsson valdes som kassör i stället för Erik Wickström, som varit kassör under 30 år.

Jaktvårdsområdet ombildades till Viltvårdsområde den 1 januari 2001. Nya stadgar antogs där varje jakträttshavare var berättigad till ett jakträttsbevis för varje fullt 50-tal hektar mark. Årsmötet var ense om att Assi Domäns priser var alldeles för höga och att beslut angående avgift till markägare ska gälla även Assi Domän. Arealavgiften beslöts vara 3: -/ha. Avgiften betalas av älgjägarna. Assi Domän godkände inte detta och hotade att upplösa viltvårdsområdet om inte deras avgifter accepterades.

Årsmötet 2003 beslöt att sälja högst 15 st jakträttsbevis för småviltsjakt till utomstående utan anknytning till byn. De får lösa småviltkort á 100: - och dessutom betala arealavgift 3: -/ha x 50 ha på Svea Skogs areal.

Tomas Johansson valdes att efterträda Per Karlsson som ordförande
vid årsmötet 2004. Per Karlsson avtackades för att han varit ordförande sedan 1978 och styrelsemedlem sedan jaktvårdsområdets bildande 1960. Jaktkortspriserna beslöts vara: Älgjaktskort 40: -, småviltskort 110: -. Arne Larsson och Mats Boström valdes som vice älgjaktsledare. Årsmötet beslöt att sälja högst 20st jaktkort för småvilt till utomstående.

Årsmötet 2005 valde Harry Karlsson och Mats Boström som vice älgjaktsledare. Stig Karlsson valdes som ansvarig för älgskyttebanan. Mötet beslöt också att älgjägarna ska betala arealavgift för Petikängarna då dessa ingår i licensområdet för älgjakten.

Granbergsträsk Viltvårdsområde inbjöd till rävjakt 14 januari 2006. Ett 40-tal jägare från när och fjärran deltog i jakten. En räv fälldes. Licensområdet för älgjakt utökas med Yttersberg (46 ha) på markägaren Rune Wikströms begäran. Älgjaktsområdet är nu 7099 ha.

Vid årsmötet 2007 antogs Grundläggande Värderingar för Granbergsträsk VVO. Mats Boström valdes som ny kassör efter Jan Jonsson. Conny Wikberg avtackades efter många år som styrelseledamot vid årsmötet 2008. Mötet beslöt att björnjakt får endast bedrivas som gemensamhetsjakt av de som löst högviltskort.

Årsmötet 2009 beslutade att låta kvarvarande medel i Viltvårdsfonden överföras till föreningens kassa. Kennet Johansson valdes till ny sekreterare i styrelsen.

Under älgjakten hösten 2010 fälldes 4 tjurar, 5 kor och 3 kalvar. En älgkalv som dödats och åts upp av björn hittades vid Tegmyrheden under älgjakten. Per (Pelle) Karlsson deltar fortfarande i älgjakten. Han har nu fyllt 85 år.

Glommersträsk 2011-01-10

Tomas Johansson