+++++ Bönhuset ++++

Fr.o.m. 2022-05-08 upphör Bönhuset som egen förening. I fortsättningen sköts Bönhusets angelägenheter av Granbergsträsk Byamän (majstämman)

Elabonnemanget är avslutat, men det är möjligt att ansluta ett externt bensindrivet elverk. 

  Bönhuset i byn, byggt 1920, torde nog vara ett av de bäst bevarade bönhusen i området. Inga avgörande ändringar har gjorts, varken in eller utvändigt.

  Huset används fortfarande, åtminstone sommartid, till möten men även vigslar och dop förekommer.

  Bönhuset ligger naturskönt på en udde i Granbergsträsket och i närheten finns också en rastplats med eldstad och bänkar.

 

      Bönhuset i Granbergsträsk
          (Sammanställning av uppgifter från Bönhusföreningens protokoll)

Den 1:a maj 1917 hölls ett sammanträde med Granbergsträsk Byamän där man bestämde att bygga en samlingslokal i byn. Till byggnadskommité valde man K. A. Granqvist (sammankallande), Nils Jonsson, L. A. Eriksson och Jonas Aronsson (kassör). Senare under året började planerna ta fastare form och följande bestämdes.

"Huset skall byggas till följande storlek 24 Alnar långt och 14 Alnar bret jämte dertill passande höjd det skall Indelas i 3 rum nämligen samlingsrum Afklädningsrum och Kammare Samlingsrummet Inehålla en längd 17 Alnar och rymma en sirka 182 st sitplatser åfvanpå Kammaren och afklädnisrummet skall Inredas en läkta rimmande en sirka 65 st sittpl Summa 247 st sittplatser"

Medlen till bygget skulle uttagas efter skatt, där skatteägarna i Granbergsträsk nr 1 och Löflund no 1 skulle bidraga med hel och Löflund no 2 med halv skatt. Bygget skulle påbörjas under hösten och beräknades vara klart våren eller sommaren 1919. Huset skulle spantras och byggas på samfäld mark vid sjön, mellan Grahns och Sundqvists gårdsskiften, på den så kallade udden.

Från upphandlingen till bygget kan noteras att man antog ett anbud från Andro Nordlund som åtog sig att bygga huset för ettusenniohundrafetio (1950) kronor. N. K. Brännström skulle hyvla upp spånvirket för 57 kr. Spånkörningen från Granbergsträsk såg betalades med 5 kr / lass. Transporter från Jörn betalades med 14 kr / lass för bräder och med 12 öre / tegelsten. Uthuset, 4,5 m långt och 3 m brett, innehållande vedbod och två st "klosetter" samt slaskrum skulle byggas av Nils Jonsson för 115 kr. Sandkörningen till murningen auktionerades till Vilgot Löfqvist för 5 kr. Transporten av 3 hektoliter kalk från Högdalsås skulle K. A. Granqvist utföra för 30 kr.

Det framgår inte helt klart när bönhuset invigdes, men det måste ha varit någon gång under 1920. Man beslöt också att om så erfodrades, hyra ut bönhuset som skollokal under kommande vinter (1920-21) till ett pris av 300 kr samt fri ved under skoltiden. Troligen kom bönhuset aldrig att nyttjas som skollokal. De söndagliga bönesammankomsterna skulle hädanefter hållas kl. 11 f.m. och kl. 4 e.m.

Sommaren 1920 målades huset rött utvändigt. Bönhusbänkarna tillverkades av Andro Nordlund för 605 kr.

Av protokollen framgår att man haft problem med grunden under huset. Reparationsarbeten har utförts både 1929 och 1945.

1929 bestämdes att upplåta bönhuset för predikanter tillhörande Bibieltrogna Vänner.

1933 infördes rökförbud i bönhuset.

1935 Gustava Nilsson skänker en flagga till bönhuset och lokalen upplåts till Missionsförbundets predikanter.

1940 Gideon Johansson skänker en Kristusgestalt som han snidat till bönhuset.

1944 Både Frälsningsarmen och Filadelfiaförsamlingen (Pingstvännerna) hade bett om att få hålla sammankomster i bönhuset. Frälsningsarmens anhållan bifölls. Filadelfias avslogs.

1948 Återigen avslogs en ansökan från Filadelfiaförsamlingen om att få hålla gudstjänst i bönhuset.

1951 Stämman besöktes av minst 54 bybor samt komminister Lind och predikant Lindgren. Det förelåg ett förslag att anta det Fellströmska stadgeförslaget som reglerade vem som hade tillträde till bönhuset. En överväldigande magoritet beslöt dock att allt skulle vara som förut och att stämman själv skulle kunna besluta vem som skulle få vara i bönhuset.

1955 Bönhuset brädfodras utvändigt och bärlinorna av metall monteras. (styrelseprot.)Filidelfiaförsamlingen hade ånyo ansökt om att att få hålla gudstjänst i bönhuset. Denna gång bestämdes att de skulle få tillträde till bönhuset, men högst en gång per månad om lokalen var ledig och de skulle dessutom själva få svara för eldning och städning.

1963 Utvändig ommålning.

1964 Östen Lundgren målar bönhuset invändigt för 3.148 kr samt bänkarna för 475 kr.

1984 Valdemar och Elma Johansson skänker 10.000 kr till bönhuset för att användas till reparationer.

1985 Nytt plåttak läggs på bönhuset för 8.157 kr.

1988 Valdemar och Elma Johansson skänker ytterligare 10.000 kr till bönhuset.

1992 Bönhuset målas utvändigt av Kyrkans AMS-anställda. Kostnad 6.505 kr.

1993 Brandförsäkringen sägs upp.

2005 Bönhuset målas utvändigt igen.

2010 Samtliga fönster målas invändigt av Pentti Nykänen.

Fram till åtminstone 1948 hade bönhuset inkomster från slåtterarrende. De sista åren var arrendet 5 kr / år, men sommaren 1929 var arrendet hela 13,25 kr.

Interiör sedd från läktaren.

1941 Elektricitet installeras av Sven Åström från Jörn för totalt 220 kr.