Millionvägen

Nybyggesvägen Granbergsträsk - Lövlund - Svanamyren

 

Detta är den väg som senare kom att kallas "Millionvägen". Den 5 okt. 1936 var samtliga sakägare kallade till ett sammanträde i bönhuset, där länsschaktmästare Axel Marklund skulle "verkställa förrättning för delning av byggande och underhåll av enskild väg från Granbergsträsk förbi Lövlund till Svanamyren i Jörns socken".

Det fanns ett förslag till vägsträckning av den 23 febr. 1935, som fastställts av länstyrelsen den 16 nov. 1935 enligt följande:

 

Sedan Länstyrelsen i skrivelse

den 2 dec. 1933 förordnat underteck-

nad att på sökandenas bekostnad verk-

ställa undersökning samt upprätta

plan och kostnadsförslag för anlägg-

ning av nybyggesväg från Granbergs-

träsk över Lövlund till odlingsområ-

de å den s.k. Svanamyren inom Gran-

bergsträsk by å Jörns socken får jag härmed efter verkställt uppdrag

till förslaget avgiva följande

B E T Ä N K A N D E:

Ifrågavarande vägförslag avser att bereda väg till odling-

ar och odlingsområde å ett större myrkomplex å utskifte tillhö-

rande Granbergsträsk by å den s.k. Svanamyren. Väglinjen ut-

går från ändpunkten av allmänna vägen Jörn - Granbergsträsk och

fortsätter i nordvästlig riktning upp till odlingsområdet. Å

en lång sträcka c:a ett par km. följer väglinjen i rågången mel-

lan Lövlund och kronoparken Månghörningen. Å hela väglinjen fin-

nes endast 5 små vinklar. Höjdskillnaderna äro också ovanligt

små vadan man kan med fog säga att vägen blir både rak och jämn.

Terrängen är också för vägbyggnad synnerligen lämplig, inga stör-

re bäckar finnas som kräva några vidlyftigare brobyggnader.

Vägen får en längd av 4600 meter och beräknas att i anlägg-

ning draga en kostnad av 13465 kronor eller omkring 2.92 kronor

pr meter väg. Till grund för denna beräkning har lagts ett nor-

maldagsverkspris av 4 kronor för mans- och 8.50 kronor för kör-

dagsverke.

Vägbredden skall vara 3.0 meter. För vägens anläggning i

tekniskt hänseende skola normalsektioner samt i bifogad kontrakts-

blankett intagen beskrivning rörande arbetenas utförande i till-

lämpliga delar följas

Den folkmängd som berörs av här ifrågasatt väg utgöres

av 138 personer fördelade på 23 gårdar med 70 kor och 14 häs-

tar.

Den väg varom här är fråga är av ganska avsevärd längd så-

som nybyggesväg. Emellertid är detta utskifte som hör till

Granbergsträsk by så beläget att byborna äro absolut tvungna

att på ett eller annat sätt försöka ordna åtkomsten därav. Som

det nu är ställt är det alldeles omöjligt att sommartid kunna

taga sig fram dit med häst och kärra. Försök äro redan gjorda

för uppodling av vissa områden, men då all redskap för sådant

arbete måste ditfraktas på vintern är det ju klart att ett så-

dant arbete är nästan meningslöst. Området är dock av sådan

storlek att det icke gärna kan lämnas åt sitt öde isynnerhet

som en stor del därav består av för odling lämplig myrmark, som

är mindre lämplig att brukas såsom skogsmark.

Då vägen enligt såväl vederbörande landsfiskals som jord-

brukskonsulents yttrande anses vara nyttig och nödig, vilket

förhållande även undertecknad nu haft tillfälle att konstatera

får jag härmed tillstyrka bidrag av stats- och landstingsmedel

till densammas utförande.

Umeå den 23 februari 1935

Axel Marklund

 

Det hade redan visat sig omöjligt för byamännen att uppnå någon frivillig överenskommelse eller s.k. förening för att lösa frågan om delaktigheten i vägens byggande och underhåll. Man hade därför bett länstyrelsen förordna länsschktmästaren att verkställa denna förrättning.

Det visade sig emellertid att det var stor oenighet om vägens läge och sträckning. J.O. Johansson och August Karlsson ville att vägen skulle dragas längre ned på skiftena. I annat fall ville J.O. Johansson bli befriad från väghållningsskyldigheten. Andra ansåg att deras skiften skulle bli sönderskurna och mer eller mindre illa åtgågna om vägen drogs längre ned. Diskussionen verkar ha varit livlig.

Ingen markägare gjorde anspråk på ersättning för marken. Dessutom beslöts att vägens byggande och underhåll skulle utföras av de väghållningsskyldiga gemensamt och att arbetet skulle bortsättas på entreprenad.

Sedan försökte man enas om vilka fastigheter som var skyldiga att delta i vägens byggande och underhåll, samt hur stor andel i denna skyldighet varje fastighet skulle ha. Även i denna fråga var oenigheten stor och debatten livlig. Det visade sig sedan vid ett upprop att 30 % inte var nöjda med det förslag som fanns. Eftersom man inte kunde enas skulle saken avgöras genom prövning av förrättningsmannen.

Man enades dock om att utse en styrelse för vägbygget. det blev Abel Granqvist, ordförande och kassör, samt Villehad Nilsson och Nils Jonsson. Abel Granqvist utsågs också till arbetsledare och tillsyningsman.

Då man inte ansåg sig komma längre den här dagen ajournerades mötet till onsdagen den 25 november kl. 10 f.m., då saken slutgiltigt skulle avgöras.

 

När sammanträdet återupptogs den 25 noverber 1936 fortsatte också diskussionerna om den procentuella fördelningen av vägansvaret, men tillslut lyckades man ändå enas till allas belåtenhet. Färrättningsmannen avkunnade därefter sitt slutliga utlåtade där han fastställde sitt förslag av den 23 febr. samt även fastställde de olika fastigheternas andel i vägens byggande och underhåll.

 

I protokollsboken för vägföretaget finns endast fyra protkollförda sammanträden antecknade, varav två från 30-talet, nämligen den 26 juni 1937 och den 24 maj 1938. Vid det sistnämnda mötet hade ännu inte alla väglotter bortauktionerats. Tyvärr kom nu andra världskriget emellan och arbetet med vägen stannade mer eller mindre av. År 1950 hade dock 2500 kr av det beviljade bidraget om 6400 kr utbetalats. Nu hade också visionerna vidgats ytterligare och vid stämman den 1 juli 1950 beslöts att tillsammans med Rörträsk byaman göra följande skrivelse:

 

Tlll Länstyrelsen i Västerbottens län

Undertecknade, som vid sammanträde med intresserade blivit

valda såsom kommitérade att föra byamännens talan, få härmed

vördsamt anhålla, att Länstyrelsen snarast möjligt måtte låta

undersöka lämpligheten av att en genomfartsväg bygges från nu-

varande landsvägsändan i Granbergsträsk by inom Jörns socken.

till den s.k. millitärvägen väster om Rörträsk by i Norsjö socken.

Rörträsk by har, som för länstyrelsen är bekant, arbetat

mycket för att få en väg neröver centralare bebyggelse, vil-

ket hittils icke lyckats. Byn, som icke har god väg åt något håll

och följaktligen ligger mycket isolerat, skulle om den här före-

slagna vägen byggdes få sitt vägbehov på det mäst praktiska sätt

tillgodosett.

Byn Granbergsträsk, som år 1935 fick beviljat anslag till

en odlingsväg men på grund av mellankommande krigstid icke kunnat

slutföra detta vägföretag, skulle genom byggandet av den här fö-

reslagna vägen få väg till sina odlingsmarker, odlingar och äng-

ar. Byn, som är tätbebyggd och har slut på odlingsmark in-

till gårdaran, har över 100 hektar prima myrmark, lagom djup,

dikad och av god beskaffenhet så belägen att den här föreslagna

vägen skulle komma att gå mitt igenom marken.

Av det anslag å 6.400 kronor som beviljades byn Granbergs-

träsk till odlingsväg är hittils uttaget 2.500 kronor och arbete

är utfört på vägen för drygt denna summa. Därest den nu föreslagna

vägbyggnaden skulle komma till stånd så skulle den komma att gå

samma sträckning som odlingsvägen, och skulle följdaktligen det hit-

tils gjorda arbetet komma till nytta och eventuellt även kvarvaran-

de outtagna anslagsmedel få användas till det nya företaget

Detta vore en för alla parter lycklig lösning av vägfrågan,

då det med hänsyn till penningvärdets förändring och den låga pris-

beräkningen på odlingsvägen torde bli rätt betungande för Granbergs-

träsk byamän att nu fullborda sin odlingsväg.

Beträffande bron över Petikån, som ju måste byggas förden före-

slagna vägen i närheten av byn Rörträsk, ligger det så till att en

plats finns där naturliga landfästen av sten finnas, så att bron

torde komma att ställa sig mycket billig i jämförelse med många an-

dra brobyggen.

Meddelanden angående detta ärende kunna adresseras eller stäl-

las till undertecknad Bengt Grahn, adr. Granbergsträsk, Jörn, telefon

Granbergsträsk stn.

Granbergsträsk, Jörn den 5 juli 1950

Vördsamt

För Rörträsk Byamän: För Granbergsträsk byamän:

 

 

I protokollsbokens sista mötesprotokoll från den 14 juli 1951 kan man läsa:

 

§ 2

Av vägkommiterade hade Bengt Grahn och Arvid Karlsson rest ned till Umeå att hos vederbörande underhandla om våra vägförhållanden här i Granbergsträsk och fingo därvid följande upplysningar, angående vägen Granbergsträsk via Rörträsk till millitärvägen var det inget hopp i en nära framtid därför att de var så många andra vägföretag som var före att utföras.

Vad det sedan angick odlingsvägen Granbergsträsk - Svanemyran så blev de underrättade om att det bästa vore att insända en ny ansökan om kostnads- beräkningsförslag om vägens utförande detta förslag diskuterades mycket utförligt men avslogs med 9 röster mot 7.

§ 4

De handlingar som för n.v. finnes angående vägen överlämnas till åldermannen för förvaring.

 

-------

 

År 1961 belöts på majstämman att överföra de kvarvarande tillgångarna till byakassan.