DUF/EFS/Söndagsskolan

EFS, DUF och Söndagsskolan

Vid ett ungdomsmöte hos Artur Karlsson den 7 jan. 1942 beslöts att bilda en ung-domsförening i Granbergsträsk. Redan vid detta tillfälle var det elva (11) medlemmar som anmälde sig. Vid det konstituerande mötet som följde den 12 jan. beslöts att föreningen skulle heta "De Ungas Förbund i Granbergsträsk". Styrelsen kom att bestå av: Agnes Karlsson (ordf.), Lisa Grahn (sekr.), Helge Grahn (kassör) samt Ebba Granqvist och Emil Larsson som suppleanter. Lisa och Helge kom sedan att kvarstå vid sina uppdrag så länge föreningen existerade. Lisa har också skrivit samtliga mötesprotokoll.

Årsmötena brukade hållas i början av året och avslutades alltid med bibelläsning, bön och sång. Den vanliga mötena hölls vanligen i bönhuset, där pengar samlades in, dels för den löpande verksamheten, men även till de centrala förbunden. Ganska stora belopp skickades också direkt till offerinsamlingar och missionsverksamhet. Av de reseersättningar som utbetalades mellan 1942 och 1971 kan man få en uppfattning om vilka predikanter som brukade anlitas. Den lista som här följer är sammanställd från kassaboken:

J. Ekbeck,  H Lindgren , A Ellgård,  S. Bodin, G. Norqvist,

K. Lundmark,  J.A. Karlsson,  J. Lindmark,  T. Nilsson,  E. Engström,

J. Karlsson,  F. Forsell,  E. Rönngren,  A. Engelmark,  H. Burström,

R. Stenlund,  H. Sjöberg,  Göran Grahn,  S. Östlund,  S. Lundmark,

N. Sandström,  G. Nygren,  Birgit Karlsson,  Astrid Nilsson,  A. Hoverberg,

B. Candel,  Petrus Stenlund,  A. Södermark,  E. Eriksson,  G. Holmström,

N. Andersson, M. Gerhardsson, E. Rönngren, Folke Lindfors, Gustav Nylander,

B. Sundqvist, Åke Lundahl, E. Sköldängen, A. Bryggman, F. Jonsson,

M. Mårtensson, G. Jonsson, C. Nyström, Alb. Johansson, V. Näslund,

H. Bergqvist, S. Sundström, S. Lindgren, E. Sandström, V. Lindberg,

Karl J. Nilsson, L. Hellström, G. Hedlund, G. Olsso,n Knut Björk,

Arvid Ek, Inga Bryggman, Tage Bergqvist,,J. Eriksson, S. Lundström,

Karl Bergvall, B. Gustafsson, Bo Lindberg, V. Forslund, Josef Stenlund,

V. Bergqvist, K.G. Larsson, Filip Johansson, G.,Linnarsson, B. Lundgren.

Som underavdelningar i föreningen fanns Juniorföreningen och Söndagsskolan med egna räkenskaper. Till ordförande i Juniorföreningen valdes 1946 Helge Grahn. Andra ledare har varit Emanuel Larsson och Märta Larsson. 1956 bildades en pojkgrupp med Sten Johansson som ledare.

I början av 50-talet var det Emanuel Larsson som ansvarade för att arrangera bönestunderna som hölls på söndagseftermiddagarna. Han var då också föreståndare och kassör för söndagsskolan.

Söndagsskolan hölls i skolhuset på söndagsförmiddagarna. Fr.o.m. 1952 prenume­rerades det på "Barnens Vän" till söndagsskolebarnen. Som lärare vid söndagsskolan fungerade Märta Larsson, Gunnar Sundqvist, Lisa Grahn, Helge Grahn, Sten Johans­son Daga Jonsson, Iris Grahn och Berit Lundström. Efter varje läsår brukade barnen få en premie. Ofta bestod den av en vackert utsirad kaffesked som var fastsatt på ett litet kort med bibliskt motiv med ett rött sidenband. Man brukade även anordna fester och ibland utflykter för söndagsskolebarnen. Verksamheten pågick till 1968.

Andra hållpunkter i föreningens historia:

1948 bildar D.U.F egen syförening.

1950 väljs Gunnar Sundqvist till ny ordförande.

1953 blir Emanuel Larsson ordförande.

1954 väljs Sten Johansson till ordförande.

1956 ansluts föreningen till E.F.S.

1962 byter föreningen namn från "D.U.F. i Granbergsträsk" till "E.F.S. missionsförening".

Syföreningen, senare kallad Granbergsträsk Missionssyförening, fanns kvar åtminstone till år 1975.