Tjurföreningen

Efterlysning:

Finns det någon som har en eller flera bilder som har anknytning till tjurföreningen, hör av er till webansvarig.
 

Granbergsträsks Tjurförening

Av stadgehäftet att döma bildades föreningen 1908. Inga dokument finns emellertid bevarade från den tiden, utan de första skriftliga anteckningarna är mötesprotokoll från 1927. Det nämnda häftet med stadgar är tryckt 1952 och innehåller en medlemsförteckning där varje medlems koantal finns angivet. Följande uppgifter torde alltså gälla början av 50-talet.

Ehard Andersson 5 kor, Enar Nilsson 3 kor,

Oskar Sundström 3 kor, Hjalmar Grahn 2 kor,

Ragnar Wikström 5 kor, Bengt Grahn 2 kor,

Erling Nilsson 4 kor, Seth Larsson 5 kor,

Frans Rönnlund 2 kor, Nils Skoog 6 kor

Johan Rönnlund 1 kor, Amrosius Larsson 4 kor,

Georg Granqvist 6 kor, Villiam Lövqvist 2 kor,

Henry Vidmark 5 kor, Ingvar Brännström 2 kor,

Yngve Linderstedt 2 kor, Paul Brännström 2 kor,

Ruben Aronsson 5 kor, Albert Brännström 3 kor,

Andreas Granqvist 2 kor, Anton Larsson 4 kor,

Daniel Granqvist 5 kor, Andreas Eriksson 7 kor,

Arvid Carlsson 3 kor.

Det fanns fler mjölkbönder än de som uppräknats här, men de var tydlingen inte medlemmar i föreningen. Tjurföreningen betjänade inte bara Granbergsträsk by, Löv- lund och torpen, utan i slutet av 40-talet kan man även finna Kvarnliden, Fridhem, Valbränna, Björkliden, Lillgranberg, Granliden och Nickusberg i kassaböckerna.

Tjurhållningen bortauktionerades och den som krävde den lägsta ersättningen blev tjurhållare. Från de gamla protokollen kan man se vilka som varit tjurhållare.

1931 - 33 Abel Granqvist för en ersättning om 250 kr / år.

1934 - 38 Albin Nilsson för ersättningen 345 kr/år.

1939 - (43) Albin Skoog för 375 kr/år. Den 7 sept. 1940 begärde Albin att få ett dyrtidstillägg p.g.a. fördyrade foderpriser. Efter hårda diskussioner beslutades om ett tillägg om 300 kr för tiden 15/7 1940 - 15/7 1941. Redan den 5 okt. 1940 samma år hölls ett välbesökt möte (27 medl.) där en klagoskrift undertecknad av 18 medl.uplästes. De "påyrkade fönyad prövning av tjurunderhållet." Debatten verkar ha varit mycket livlig och många förlag framkastades, men tillslut enades man om att inget tillägg skulle utbetalas för 1940. För 1941 kunde man först efter votering besluta om ett tillägg om 150 kr. Den 2 nov. 1940 hölls en extra stämma, utlyst p.g.a. en skrivelse från Albin Nilsson, där han krävde förnyad prövning av tjurhållningen. Albin Skoog begärde att få säg upp sitt kontrakt med föreningen ang. tjurhållningen. Denna begäran avslogs, men till slut beviljades ett dyrtidstillägg om 300 kr i förskott.

1942 - 47 Albin Nilsson för ersättningen 500 kr/ år och ett dyrtidstillägg om 100 kr för 1942. 1944 höjdes kristillägget till 250 kr och 1945 till 300 kr.

När Albin Nilsson avgick som tjurhållare gjordes en insamling till honom som tack för lång och trogen tjänst.

1948 - (52) Sten Johansson med ersättningen 600 kr / år och 300 kr i tillägg.

1949 - (53) Hjalmar Grahn för en ersättning om 1400 kr/år. I mars 1951 avsäger sig Hjalmar tjurhållningen p.g.a. tjuren har blivit ilsken.

1951 - 61 Daniel Granqvist. För det första året var ersättningen 1700 kr och för det sista (1961) erhöll han tjuren som ersättning.

Det är många tjurar som tjänstgjort i föreningen och nedan följer en lista på de som på något sätt finns dokumenterade.

1930 "Beslöts inköpa tjuren som var instalerat av Harald Boman Storträsk"

1933

1938 nr. 43 Sager. Hjalmar Grahn sändes till tjurauktionen i Umeå för att ropa in tjuren.

1942 Hjalmar Grahn fick fri resa och 10 kr i dagtraktamente för inköpsresan.

1948 Frejding. Han visade sig snart vara oduglig för ändamålet och såldes.

1949 Den tjur som nu inköpes visade sig bli ilsken och måste säljas efter två år.

1951

1955 nr. 77 Svane.

     1957 nr. 49 Nero. Inköpspris 1400 kr.

1959 nr. 60 Safir. Inköpspris 1600 kr. Han blev också föreningens siste tjur.

Språngavgifterna för kor tillhöriga medlemmarna har varit:

1927 4 kr

1930 6 kr

1940 6 kr

1950 12 kr

1960 25 kr

Ordförande i föreningen har varit: 
   1927 - 28 L A Eriksson

1929 – 31 Albin Nilsson

1932 - 40 Ehard Andersson 
     
     1941 Bengt Grahn

1942 - 56 Ehard Andersson

1957 - 61 Albert Brännström

Valda utdrag ur protokollen 1927 -1961:

1933 Föreningen har följande 35 medlemmar:

Johan Rönnlund,  W. Nilsson, R. Aronsson,

Nils Skoog, Johannes Jonsson, Bengt Grahn,

Albin Skoog, Ehard Andersson, Einar Vidmark,

N. Jonsson, J. E. Nilsson, Yngve Linderstedt,

J. Larsson, Artur Karlsson, Villiam Lövqvist,

K.A. Granqvist, J. A. Granqvist, K. Brännström,

Hjalmar Grahn ,J. O. Johansson, L. A. Eriksson,

Albin Nilsson, Waldemar Vikström, Oskar Jonsson,

J. A. Karlsson, J. Aronsso,n Karl Vikström,

N. D. Granqvist, Nils Larsson, A. Vahlberg,

Oskar Sundström, Frans Rönnlund, Vilgot Lövqvist,

André Brännström ,Andreas Eriksson.

1937 En del medlemmar vägrar betala språngavgiften när kon inte blivit dräktig efter betäckning. Det fastslogs emellertid att avgiften skall betalas oavsett om kon blivit dräktig eller inte.

1938 Det hade kommit en skrivelse från konsulent V. Svedbäck där det upplystes att tjurbidrag inte skulle utbetalas om det inte bildades en kontrollförening, bestående av minst 15 medlemmar. En kommité valdes för att värva medlemmar till kontrollföreningen och snart hade 17 medlemmar tecknat sig i föreningen. Bengt Grahn utsågs till ordförande i den nybildade föreningen. Viken uppgift kontrollföreningen egentligen hade framgår inte. Styrelsemedlemmarna beviljas 40 kr/år i arvode. "Språngavgifterna bestämdes till 4 kr per ko för medlem samt 5 kr per ko för ej medlem, ej medlem räknas sådana som ej äro bosatta i Granbergsträsk, Lövlund torpen, samt ej låtit teckna sig i föreningen. Det beslöts även att ej äga rättighet att lösa tjuren åt kor inom Granbergsträsks och Lövlunds byar samt Karlssons torpen, om ej ägaren låtit teckna sig som medlem av tjurföreningen, detta beslut skulle gälla för hela tjurperioden. Det beslöts även att medlem av tjurföreningen skulle låta betäcka alla sina kor hos av tjurförening tillhörig tjur."

1940 "A. Vahlberg framlade förslag att ändra i föregående protokoll så att även koägare inom Lövlund samt torpen skulle få betäcka sina kor utan att behöva teckna sig i föreningen. Detta förslag avslogs."

"Med anledning av att en del medlemmar uraktlåtit att följa stadgarena framlades förslag att medlemmarna skulle erlägga avg. till tjurföreningen för de kor som de låtit betäcka av s.k. bytjur. Detta förslag avslogs även."

1942 "Sedan upptogs frågan till behandling av de kreatursägare som ej voro villiga att teckna sig i föreningen och beslutades att dessa skulle skulle förbinda sig att årligen uppgöra med tjurföreningen, samt låta betäcka alla sina kor, men om dom vägrar att ingå denna förbindelse eller själva en del av året tillhandahåller egen tjur, äger ej tjurhållaren rätt att lösgöra tjurföreningens tjur för dessa kreatur."

1945 "Sedan uppstod diskusition ang. en del kreaturägare inom byn att försöka värva dem till medlem i föreningen, varvid följande beslut fattades. De kreatursägare inom Granbergsträsks by samt torpen som ej anteckna sig som medl. i tjur och kontrollföreningen får ej betäcka sina kor av tjurföreningen tillhörig tjur, till att besöka Linderstedt ang. denna fråga valdes E. Andersson."

1948 "Tjuren skall finnas tillgänglig för betäckning tills kl. 8 på morgon samt efter kl. 18 afton. Månaderna nov. dec. jan. febr. mars framflyttas morgontiden till kl 9.

1950 "Semester beviljades för Helge Grahn från den 30-12 till och med den 2-1 1951 kl. 6 em." (Hjalmar Grahn var då tjurhållare)

1951 "Bestämdes att tjurhållaren skulle var fri efter kl. 20.30 eftermiddagen."

"Beslöts att tjurhållaren skulle erhålla ledigt en helg i varje månad."

1957 Ehard Andersson avgick som ordförande och som tack för sitt idoga arbete i föreningen fick han en gratifikation á 150 kr.

1961 Den 26 aug. Föreningen upplöses och medlemmarna söker inträde i Seminföreningen.