Fiskevårdsföreningen

Granbergsträsk Fiskevårdsförening

1943

Föreningen bildades den 11 april 1943 och omfattade då bara Granbergsträsket. Ur protokollet från detta möte kan man läsa att medlemsavgiften bestämdes till 2 kr per år. Utomstående fick betala 2 kr per fisketur eller 5 kr per år. Vidare kan man läsa att fiske med "sjutvapen", sax eller justering var förbjudet. Gäddor som var mindre än 40 cm skulle släppas tillbaka i träsket.

Vid det konstituerande möte som följde valdes Johan Rönnlund till ordförande, sekreterare och kassör blev Göte Hellerstedt, övriga ledamöter: Daniel Granqvist, Villehard Nilsson och Bengt Grahn.

1944

14.500 fiskyngel inköptes till ett pris av 45 kr.

Föreningen har 49 medlemmar.

1945

Styrelsen hade på föreningens begäran undersökt möjligheterna att anlägga en fiskedamm. Man föreslog nu därför att en sådan skulle byggas vid Dammängarna ovanför Kvarnliden sedan kriget tagit slut. Fiskerikonsulent H. H. Pettersson från Skellefteå och fiskeriombudsmannen B. Bergkvist från Jörn som också var närvarande "framhöll att kostnadsfrågan kunde bortelimineras, då s.k. samvetsömma kunde komma ifråga för arbetets utförande". Fiskerikonsulenten fick i uppdrag att göra mätningar och komma med en kostnadsberäkning.

Från Skellefteå hade kommit en inbjudan om att vara med och bilda ett fiskevårdsförbund för norra länsdelen. Göte Hellerstedt utsågs att representera föreningen vid detta sammanträde.

Vidare beslöts att föreningens vatten skulle utökas med Granbergsträskbäcken, Grundträskån, Gäddträsket och Nymyrtjärn.

1946

Man bestämde att fiskeförbud på gädda skulle råda detta år. Vidare beslöts att upp- sätta en nätspärr vid Granbergsträskets utlopp. Nätstorleken skulle vara ½ tum.

20.000 gäddyngel inköptes för 70 kr.

1947

40.000 gäddyngel inköptes för 140 kr och planterades i Granbergsträsket och Gäddträsket. 100.000 sikyngel inplanterades i Granbergsträsket (enl. verksamhetsber.).

Enl. fiskeriintendent Hans Petterson är Tjärnbergstjärn den lämpligaste platsen för en fiskdamm.

1948

40.000 gäddyngel inköptes för 140 kr.

1949

30.000 gäddyngel inköptes av Gunnar Marklund i Bjurträsk för 105,55 kr och inplanterades i Gäddträsket.

1950

30.000 gäddyngel inköptes av Gunnar Marklund i Bjurträsk för 105,55 kr.

Det beslöts att låta notdraga Granbergsträsket.

1951

1250 st sikar från Kvammarn inplanterades i Granbergsträsket med hjälp av anslag från kommunen.

1952

Beslöts att om möjligt dra not i sjön för att få bort mesta möjliga ogräsfisk.

Jörns Sportfiskeklubb anordnade en fisketävling (verksamh. ber.).

1953

Bengt Grahn föreslog att föreningen skulle bygga en damm för framförande av sommaryngel (gädda). Styrelsen fick i uppdrag att utreda förslaget.

Herman Bergström fick uppdraget att försöka låna förbundets not för dragning i sjön. Notdragningen skedde under hösten med magert resultat.

1954

Herman Bergström redogjorde för sina undersökningar för dammanläggning sydost om Granbergsträsket. Styrelsen fick i uppdrag att skaffa ritningar och kostnadsförslag för dammbygge vid kvarndammen i Kvarnliden, samt att söka anskaffa mera sik samt ensomrig gäddyngel. 1200 st utsattes.

Herman Bergström och Bengt Grahn valdes att stå för och sköta om notdragningen. Den utfördes detta år på våren, men även nu med dåligt resultat.

365 st ensomrig gädda inköptes för 20,20 kr.

1955

Tillsammans med Jörns Sportfiskeklubb beslöts att anordna en pimpeltävling våren 1956.

Byborna i Granliden och Valbränna beviljades tillstånd att använda mjärdar vid fiske i Granbergsträsket.

Det diskuterades olika platser för anläggande av fiskedamm, bl.a. sågdammen vid Kvarnliden och i bäcken väster om Granbergsträsket.

Anshelm Vahlberg fick i uppdrag att organisera notdragningen till våren 1956.

1956

Vårens pimpeltävling i samarbete med Jörns Sportfiskeklubb lockade c:a 70 deltagare.

Återigen diskuterades ett dammbygge och följande platser föreslogs:

1. Per - Nilsadammet

2. Mormyra (nedanför Andreas Eriksson)

3. Öster om Granbergsträsket på Oskar Sundströms

och Ruben Aronssons Skifte. Andreas Eriksson erbjöd sig att upplåta marken gratis. Styrelsen fick i uppdrag att göra en verklig kraftansträngning för att få fram den lämpligaste platsen.

Det beslöts också att föreningen självständigt skulle anordna en pimpeltävling på Granbergsträsket.

I verksamhetsberättelsen står att läsa:

"Intressent för fiske tycks för övrigt ha stigit under gågna året bland medlemmarna, vilket bland annat visas av att styrelseledamoten Daniel Granqvist i går syntes pimpla på sjön".

1957

Granbergsträsk IF fick tillstånd att anordna pimpeltävling under hösten 1957 eller vid dåliga väderförhållanden våren 1958. Efter anhållan skänktes också ett pris till tävlingen om 50 kr.

Styrelsen uppmanade medlemmarna att uppge antalet, vikten och sorten vid fiske. På Andreas Eriksson förslag beslöts att utbetala 20 kr till bäste mörtfiskare. Sten Johansson erbjöd sig mottaga all mört för kontrollvägning. Detta blev också stämmans beslut.

1958

Andreas Eriksson föreslog inplantering av laxöring. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten härför.

Styrelsen fick i uppdrag att inköpa en båt till Gäddträsket. Yngve Linderstedt valdes att ansvara för båtens skötsel. (Hundbergsbåt, åror och frakt kostade 221 kr)

Granbergsträsk IF lovades att löftena från föregående år fortfarande gällde. (50 kr utbetalades)

1959

Idrottsföreningen fick tillstånd att anordna pimpeltävling under löpande räkenskapsår.

Anshelm Vahlberg fick i uppdrag att utrusta båten som inköpts till Gäddträsket (14 kr). Åldermannen skulle svara för att ett skjul byggdes till båten (20 kr).

Styrelsen uppmanade medlemmarna till vinterfiske på sik, så att den inte skulle ta överhanden.

1960

Styrelsens förslag om inplantering av 1000 st sommarharr godkändes (225 kr).

Andreas Eriksson föreslog att hyran (125 kr) för Skidklubben Järvens pimpeltävlig den 1 maj 1960, skulle gå till gatubelysningen. Förslaget godkändes.

Med 20 röster mot 7 beslöts att förbjuda nät- och mjärdfiske i Grundträskån, Grundträsket samt Petikängarna. Detta skulle tillkännages genom annons i Norra Västerbotten.

1961

Det beslöts att Anshelm Vahlberg skulle underhålla båten i Gäddträsket

att försöka anskaffa ensomrig gäddyngel till Gäddträsket samt ett par hundra harryngel till Grundträskån. att Anshelm Vahlberg och Andreas Eriksson skulle överföra abborre från Granbergsträsket till Gäddträsket.

att det skulle ges tillstånd för användande av sax till gäddfiske i Granbergsträsket under tiden 15/3 - 15/4 1962.

att rekommendera medlemmarna att fånga så mycket mört som möjligt under dess lektid

Granbergsträsk JVO får 100 kr för inköp av minkfällor.

Syjuntan och idrottsföreningen arrangerade tillsammans en pimpeltävling med gott resultat.

1962

Beslut togs om att inplantera 500 st harryngel i Grundträskån. Ett utbyte av abborre skulle ske mellan Småträsk och Granbergsträsket. Vidare beslöts att förbjuda gäddfiske i Granbergsträsket till en vecka efter islossningen samt över huvud taget sax och ståndkroksfiske.

Styrelsen upplät åt syjuntan och idrottsföreningen att anordna pimpeltävling.

1963

Stämman beslöt att skänka 100 kr till syjuntan och vägbelysningen.

500 st ensomrig harryngel skulle inköpas för utplantering i Grundträskån och 500 ensomrig öringsyngel till Granbergsträsket. (total kostnad 235,70 kr)

Gäddfiske skulle fr. o m. nu få ske utan tidsbegränsning. Medlemmarna uppmanades att inte ha sina mjärdar ute på landbacken under vintern då det hänt att ripor fastnat i dem.

Styrelsen upplät åt syjuntan och idrottsföreningen att anordna pimpeltävling.

1964

Torsten Linderstedt fick i uppdrag att jaga mink i Grundträskån och fick därvid tillstånd att använda mjärde. Det beslöts även att ett fortsatt utbyte av abborre skulle ske med såväl Småträsk som Gäddträsket.

Styrelsen upplät åt syjuntan och idrottsföreningen att anordna pimpeltävling.

1965

Det beslöts att tills vidare inte ansluta sig till det nybildade Västerbottens län Fiskevårdsförbund. Föreningens medlemsavgift skulle fortfarande utgöra 2 kr. Göte Hellerstedt bad att av personliga skäl få avsäga sig vidare uppdrag i föreningen. Han avtackades och Ragnar Vikström valdes som efterträdare.

Man diskuterade arrendet av Grundträskån inom krp Månghörningen (c.a 1100 m). Kostnaden om 50 kr / år ansågs för hög och styrelsen fick i uppdrag att förhandla med Domänverket om ett lägre pris. Per-Olov Granqvist fick uppdraget som minkjägare i Grundträskån.

1966

Båtskjulet vid Gäddträsket ska repareras av Anshelm Vahlberg och utbytet av abborre mellan olika sjöar ska fortsätta.

1967

§ 7. Beslöts att för att få Grundträsket till en sportfiskesjö efter utförd uppdämning, skall såväl nät som mjärdfiske förbjudas under 2 år. Den som påträffar dessa redskap i Grundträsket under denna tid bör överlämna dessa till fiskevårdsföreningen, där ägaren får återlösa dessa.

Styrelsen fick i uppdrag att försöka få hyra Västra Småträsk.

1968

Styrelsens förslag att inköpa 500 st ensomrig harryngel till Grundträskån godkändes. Priset för fiskekort höjdes till 3 kr för bybor och till 7 kr för icke bybor. 3 kr kostar dagskort för icke bybor. Man beslöt också att bygga ett båtskjul vid Grundträsket.

1969

Johan Rönnlund avsade sig omval. Han hade varit ordförande ända sedan föreningen bildades. Han avtackades och John Jonsson valdes till ny ordförande.

Priset för fiskekort höjdes till 5 kr för bybor (familjekort) och till 7 kr för utomstående. Vidare beslöts att inköpa 3 st ½ tums mjärdar för att fiska ogräsfisk. Förbudet mot sax och ståndskroksfiske i Granbergsträsket upphävdes. Planerna på ett båtskjul vid Grundträsket skulle fullföljas.

Fiskyngel inköptes för 140 kr.

1970

Man beslöt att ändra föreningens räkenskapsår till kalenderår från tidigare 1/5 - 30/4.

1971

På förslag av Anton Larsson beslöts att ersätta dammet vid Granbergsträsket med ett enkelt damm med luckor. Sten Johansson föreslog att mjärdfiske i Fäbodträsket skulle tillåtas. Detta avslogs. Däremot beslöts att inköpa 4 st mörtmjärdar till Granbergsträsket och att dela ut dem (154 kr). Man rekommenderade också fortsatt utsättande av granrisvasar under mörtleken.

1972

Dammet vid Granbergsträsket ska färdigställas och 3 st mörtmjärdar ska inköpas till Granbergsträsket (120 kr). Stämman beslöt också att köpa en plastbåt av Bengt Grahn för 365 kr för att sätta i Fäbodträsket.

1973

Fler mörtmjärdar ska inköpas till Granbergsträsket (5 st 215 kr). Anshelm Vahlberg ska tillverka nya åror till båten i Fäbodträsket.

1974

Till ny ordförande valdes Per Karlsson (John Jonsson hade avlidit under året). Priset för fiskekort höjdes till 7 kr bybor och till 10 kr för utomstående.

Västra Småträsk har hyrts av Domänverket och upplåts för sportfiske, dessutom beslöts att flytta en båt från Fäbodträsket till Småträsk.

1975

Albert Brännström fick i uppdrag att undersöka möjligheten att leda Morbäckens vatten till Granbergsträsket.

Båten i Fäbodträsket ska flyttas till Småträsk.

7 st mjärdar köptes för 456 kr.

1976

Då det kommer nya bestämmelser om fiskevårdsområden beslutades att Granbergs- träsk Fiskevårdsförening skall upphöra.

Angående Morbäcken beslutades att Albert Brännström ska fullfölja planerna på att leda dess vatten till Granbergsträsket.

5 st mjärdar köptes för 325 kr.

1977

Förra årets beslut om att upphöra med fiskevårdsföreningen upphävdes. Beslut togs om att höja dammen vid Fäbodträsket ytterligare.

Per Karlsson fick i uppdrag att undersöka kostnaderna för vassbekämpning i Granbergsträsket. 2000 kr får lånas av byakassan (250 kr utbetalades).

1978

Priset för fiskekort sattes till 10 kr, lika för bybor och utomstående. Under ett år skulle tillresande utomstående få sportfiska i Granbergsträsket utan avgift.

Det beslöts att utföra vassbekämpning i Granbergsträsket i samma utsträckning som föregående år (430 kr utbetalades).

På Sten Johanssons förslag bestämdes att låta undersöka Fäbodträsket för att utröna om det skulle gå att inplantera någon ny fiskeart där.

1979

På Anton Larssons förslag beslöts att försöka dämma upp Tjärnmyrtjärn och att där inplantera abborre. Sten Johansson åtog sig dämningsuppdraget.

Användning av nät och mjärdar förbjöds i Fäbodträsket och Grundträskån.

1980

Till ny ordförande i föreningen valdes Anton Larsson. Mötet uppmanade till intensifierad minkjakt vid föreningens vatten.

1981

§ 9. (1 maj 1981) Kassören Ragnar Vikström redogjorde för föreningens ekonomiska läge och framtida utsikter. Därvid framkom att med den ringa omsättning föreningen idag har och med de skatteregler som gäller, finns inga förutsättningar för föreningen att fortsätta i nuvarande form.

Styrelsen föreslog därför att föreningen skulle upplösas dag som ovan, samt att ev. kvarvarande medel skulle överföras till Granbergsträsk byakassa. Angelägenheter rörande fiske och fiskevatten skulle fortsättningsvis skötas av byastämman.

Styrelsens förslag antogs enhälligt, samt beslöts att ge styrelsen uppdraget att verkställa beslutet.. Vidare enades mötesdeltagarna om att efter mötet underteckna en namnlista, där de godkände föreningens upplösning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grundträskån och Västra Småträsk har arrenderats av Domänverket 1964 -83.